Brug Ham-Zwartenhoek

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Ham-Zwartenhoek en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Plan locatie brug Ham-Zwartenhoek

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt langs (stroomopwaarts - ten oosten van) de huidige brug gebouwd. Hierdoor blijft de hinder tijdens de werken grotendeels beperkt tot het aanpassen van de aansluitingen aan de nieuwe brug. De brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Vertjensstraat) en op de linkeroever een reservatiezone voor goederenspoor.

De N141 (Staatsbaan) wordt daarna heraangelegd om aan te sluiten bij de brug. Het huidige 2x1 rijstrokenprofiel wordt behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. De aansluitingen van de Sluisstraat, de Dijkstraat en de Vertjenstraat op de N141 (Staatsbaan) in de directe omgeving van de brug verdwijnen net als de aansluiting van de Zwartenhoekstraat op de Vertjenstraat nabij het Albertkanaal. Bij de herinrichting van het specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein ‘Zwartenhoek’ vervalt de Sluisstraat. De Dijkstraat, ten noorden van de Veldhovenstraat, wordt doodlopend en krijgt ter hoogte van de laatste bebouwing een keerpunt. Het bestaande profiel van de Vertjensstraat blijft behouden en de straat wordt enkel onder de N141 (Staatsbaan) doorgetrokken zodat het doodlopende deel van deze straat aangesloten blijft.

Op de rechteroever wordt een verbinding voorzien voor de functionele fietsroute van de N141 (Staatsbaan) en die langs het jaagpad door middel van afzonderlijke fietstoeritten (dubbelrichtingfietspaden) over de taluds van de N141 (Staatsbaan) aan weerszijden van de gewestweg. De fietstoerit aan de oostzijde is ook geschikt als calamiteitenroute voor de hulpdiensten als de toegang van de N141 (Staatsbaan) naar de Vertjenstraat via de Zwartenhoekstraat geblokkeerd zou zijn. Doordat het jaagpad plaatselijk samenvalt met de Vertjenstraat zal er over deze zone een gemengd gebruik van gemotoriseerd verkeer en fietsers zijn.

Zowel op linker- als op rechteroever komen er aan beide zijden van de brug trappen met een fietsgoot die de fietspaden langs de N141 (Staatsbaan) verbinden met de jaagpaden. De verbinding tussen de Dijkstraat en het jaagpad blijft behouden, zodat fietsers langs deze weg het jaagpad kunnen bereiken. Als het goederenspoor, waarvoor een reservatiezone onder de brug voorzien is, gerealiseerd wordt, wordt het keerpunt in de Dijkstraat verbonden met de trap aan de oostzijde van de gewestweg door middel van een wandelpad.

  Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

  Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

  De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact op de directe aangelanden doordat de jaagpaden tijdelijk en gedeeltelijk zullen worden onderbroken.
  In het voorjaar van 2018 starten de grootschalige werken voor de nieuwe brug. Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug blijft de verbinding over de N141 (Staatsbaan) beschikbaar over de bestaande brug. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur wordt de verbinding voor het verkeer over de over de N141 (Staatsbaan) voor een zeer beperkte periode onderbroken en omgeleid.
  Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er meer concrete communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

  Minder hinder aanpak

  Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Goede organisatie omleidingen, voor alle modi.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag waar nodig.
  Top