Link naar homepage

Brug Geel-Stelen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Geel-Stelen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

UPDATE 28 NOVEMBER 2019

Begin oktober 2019 namen we al afscheid van de oude brug. Vanmorgen hebben 16 vrachtwagens van elk 43 ton de stabiliteit van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Geel-Stelen getest. Dit is een standaard test die verplicht is wanneer een brug in dienst genomen wordt. 16 vrachtwagens van elk 24 ton werden op verschillende manieren gepositioneerd op de brug om de draagkracht of veerkracht (doorzakking) te testen. De brug werd goedgekeurd voor gebruik en na maanden hard werk kan de nieuwe brug zaterdagochtend 30 november open voor het verkeer! 

 

brugbelasting nieuwe brug

Wil je op de hoogte blijven van de werken aan de bruggen van Geel-Stelen en van Eindhout? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Brug 37 ligt in de Koning Albertstraat in Geel-Stelen. De brug verbindt Oosterlo en Geel met elkaar.

plan locatie brug geel-stelen

Hoe pakken we de werken aan?

Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever.

 • We verschuiven de huidige brug stroomafwaarts om ze te gebruiken als omleidingsweg
 • Vervolgens bouwen we de nieuwe brug op de locatie van de bestaande brug
 • Na de ingebruikname van de nieuwe brug slopen we de oude brug
 • Dankzij deze aanpak is de N141 tweemaal beperkt onderbroken.

Geen interactie met werken aan brug 36 in Eindhout

De omleiding tijdens de onderbreking voor brug 36 loopt via brug 37. Daarom is er in de planning over gewaakt dat brug 37 in Geel-Stelen nooit gelijktijdig met brug 36 onderbroken is.

Timing

De eerste werkzaamheden op het terrein zijn de activiteiten voor het verplaatsen van de nutsleidingen. In het voorjaar van 2018 starten de voorbereidingen voor het verplaatsen van de bestaande brug. De schuifoperatie is gepland voor juni 2018. Vanaf juli 2018 rijdt het verkeer over de omgelegde brug. De hoofdas wordt opnieuw onderbroken in het najaar van 2019 voor de aansluiting op de nieuwe brug.

Mijlpalen

 • Afsluiten Koning Albertlaan: 28 mei 2018 tot 2 juli 2018
 • Verschuiven bestaande brug: 3 juni 2018
 • Ingebruikname nieuwe brug: begin december 2019 (streefdatum)
 • Sloop oude brug: 5-6 oktober 2019 

Welke hinder?

Dankzij het verschuiven van de bestaande brug om deze te kunnen gebruiken als omleiding, blijft de hinder beperkt tot twee korte onderbrekingen, in plaats van de voorziene 9 maanden.

Tijdens deze onderbreking voorzien we volgende omleidingen:

Gemotoriseerd verkeer

Omleiding hoofdas

Het verkeer op grote afstand kan het Albertkanaal kruisen via BR36 in de N174 - Nieuwe Baan of via BR38 in de N19 – Snelwegstraat.

De bijkomende verkeersintensiteiten die deze omleiding met zich meebrengt, leiden we waar nodig in goede banen met aangepaste sturingen voor de verkeerslichten.

Openbaar vervoer

Omleiding openbaar vervoer
Omleidingskaart openbaar vervoer schoolgaande jeugd

3 lijnen gebruiken brug 37 in de Koning Albertstraat

 • Lijn 382: volgt een omleiding via R14 > N19 > N156 en keert aan het industrieterrein
 • Lijn 492: volgt een omleiding via R14 > N19 > N156 en keert aan het industrieterrein
 • Lijn 510: volgt een omleiding via N19 > R14

Stad Geel en De Lijn werken nog aan een oplossing voor de schoolgaande jeugd tijdens de onderbreking in 2019.

Fietsers

Hoofdweg

Het dwarsend fietsverkeer kan het Albertkanaal niet kruisen via de Koning Albertstraat tijdens 2 periodes:

 • 28/05/18 – 02/07/18 (*)
 • 18/09/19 – 27/11/19 (*)
 • We streven telkens naar een zo vroeg mogelijke openstelling voor fietsers en voetgangers

Fietsers hebben tijdens deze onderbreking de mogelijkheid om het Albertkanaal te kruisen via brug 36 of brug 38, de twee naastliggende bruggen.

(*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

Jaagpaden

We proberen de jaagpaden maximaal open te houden en gebruiken indien mogelijk fietscontainers.

 • Heden tot april 2018 (*)
 • 28/05/2018 – 2/07/2018 (*)
 • maart 2019 tot mei 2019 (onderbroken omwille van laswerkzaamheden) (*)
 • 05/10/19 – eind 19 (*)

Tijdens deze onderbrekingen volgen de fietsers een omleiding via Wilders > Hulsterveld > Brandemolenstraat > Doornboomstraat

Omleiding fietsers jaagpad

Landbouwverkeer

De Kemeldijk wordt afgesloten voor het doorgaand verkeer tijdens het verplaatsen van de nutsleidingen en tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug.

 • Heden – april 2018
 • 28/05/2018 – 2/07/2019
 • 2019

Tijdens deze onderbreking dienen de landbouwers een omleiding te volgen via Wilders > Haneveld > Doornboomstraat.

(*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

Omwonenden

Bewoners en landbouwbedrijven langs de Kemeldijk blijven bereikbaar

 • Via Hulsterveld en Wilders
 • Via Winkelomheide
 • Het Clubhuis van Aquaski blijft bereikbaar

Fauna & flora

 • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
 • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
 • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
 • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen t.h.v. gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast.
 • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.
 • Daar waar er een verhoogt risico is opdat dieren in het kanaal terechtkomen worden bij het vernieuwen van de kanaaloever fauna uitstapplaatsen voorzien.

 

omleiding landbouwverkeer

Laatste nieuws

Top