Brug Geel-Stelen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Geel-Stelen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

plan locatie brug geel-stelen

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever.

Bij de heraanleg van de Koning Albertstraat wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Op de rechteroever wordt de Kemeldijk heraangelegd met een as die plaatselijk in zuidelijke richting wordt verschoven. Het bestaande profiel blijft behouden en ter hoogte van de kruising van de brug wordt een verkeersplateau en versmalling voorzien. Parallel met het Albertkanaal loopt het jaagpad, dat fungeert als dienstpad en als fietspad. De fietspaden langs de Koning Albertstraat worden verbonden met het jaagpad door middel van dubbelrichtingsfietspaden over de taluds van de aanloophellingen. De fietspaden kruisen Kemeldijk op het verkeersplateau. Aan de westzijde van de brug komt er een trap met een fietsgoot die het fietspad langs de Koning Albertstraat verbindt met het jaagpad.

Op de linkeroever loopt het goederenspoor parallel met het jaagpad en wordt er geen verbinding voorzien tussen het jaagpad en de Koning Albertstraat. De verbinding met het jaagpad blijft zoals in de bestaande toestand ter hoogte van Stelen.

  grondplan brug geel-stelen

  Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

  Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

  De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact op de directe aangelanden omdat de jaagpaden en de Kemeldijk tijdelijk (al dan niet gedeeltelijk) worden onderbroken.
  Begin 2018 starten de grootschalige werken voor de nieuwe brug. Om de duur van de onderbreking van de Koning Albertstraat te beperken in de tijd, wordt de bestaande brug verplaatst in Westelijke richting en gebruikt als 'tijdelijke brug' tijdens de bouw van de nieuwe boogbrug. Op die manier ontstaan er ook geen conflicten in de omleidingen met de naburige brugprojecten, in bijzonder de brugverhoging in Eindhout. Door deze bijzondere werkwijze wordt de onderbreking van de Koning Albertstraat teruggebracht tot circa 1 maand in de zomer van 2018 en nog eens circa 2 maanden in het najaar van 2019. Tijdens deze periodes wordt het doorgaand verkeer omgeleid. Daarbuiten blijft verkeer op de Koning Albertstraat over het Albertkanaal mogelijk, zij het aan een gereduceerde snelheid.
  Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

  Minder hinder aanpak

  Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • De duur van onderbrekingen wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag waar nodig.
  Top