Brug Eindhout

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Eindhout en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

plan locatie brug eindhout

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden en op linkeroever het goederenspoor.

Bij de heraanleg van de N174 (Nieuwe Baan) wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel overgenomen. Langs de N174 (Nieuwe Baan) worden vrijliggende fietspaden aangelegd. Aan de westzijde is dit een enkelrichting fietspad, aan de oostzijde is dit een dubbelrichtingsfietspad om een vlotte verbinding van fietsroutes toe te laten met minimale oversteekbewegingen.

Op de rechteroever wordt het fietspad langs de N174 (Nieuwe Baan) verbonden met het jaagpad door middel van een dubbelrichtingfietspad parallel aan de Hezemeerloop. Op de linkeroever wordt het fietspad langs de N174 (Nieuwe Baan), verbonden met het jaagpad via de Kanaalweg. De aansluiting tussen de Kanaalweg en het jaagpad wordt uitgevoerd als een dubbelrichting fietspad met overweg over het goederenspoor. Fietsers kunnen  de N174 (Nieuwe Baan) ter hoogte van het kruispunt met Hezemeer veilig oversteken aan een lichtengeregeld kruispunt en ter hoogte van het kruispunt met de N102 (Eindhoutsebaan) aan een lichtengeregeld kruispunt met middengeleider.

  grondplan brug eindhout

  Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

  Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

  De voorbereidende werken starten al in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leiding verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact op de directe aangelanden omdat de jaagpaden tijdelijk (al dan niet gedeeltelijk) worden onderbroken.

  In het voorjaar van 2018 starten de werken voor de kanaalverbreding, in deze fase blijft de N174 (Nieuwe Baan) volledig in dienst en beperkt de impact van de werken zich voornamelijk tot de jaagpaden.
  Vanaf het najaar van 2018 starten de grootschalige werken aan de brug waarbij de N174 (Nieuwe Baan) onderbroken en omgeleid wordt, dit voor een periode van circa 9 maanden. Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

  Minder hinder aanpak

  Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Goede organisatie omleidingen, voor alle modi.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Doorgang langs montageterreinen, voornamelijk jaagpad, blijft gegarandeerd
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag waar nodig
  Top