Brug Eigenbilzen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Update 30 mei 2018

Deze week starten de voorbereidende werken in Eigenbilzen. 

 • In een eerste fase ligt de focus voornamelijk op het opzoeken en inspecteren van de drainageputten en moerriolen.
 • Aansluitend wordt nagegaan of er reiniging en/of herstellingen noodzakelijk zijn van deze drainering.
 • Tegelijkertijd zullen we de bestaande damwandschermen rond de pijlers opzoeken, hun locatie vastleggen en de toestand ervan inspecteren.
 • Lokaal wordt de verharding opgebroken en nadien (indien nodig) herstelt met tijdelijke verharding.

Om deze werken veilig te laten verlopen sluiten we de werf af. Tijdens deze werken worden er diepe putten en sleuven gemaakt. Daarom wordt om veiligheidsredenen het de werf volledig afgesloten met herrashekwerk. Het is verboden om de werf te betreden. 


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

locatieplan brug eigenbilzen

Situatieschets

Brug 7 in Eigenbilzen ligt aan de Hoefaertweg en verbindt Eigenbilzen met Gellik.

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Dijkstraat).

Hoe pakken we de werken aan?

De staalstructuur voor de nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier en wordt vervolgens geassembleerd op een montageterrein op linkeroever net stroomafwaarts van brug 7.

Na het slopen van de bestaande brug en de bouw van de nieuwe landhoofden wordt de geassembleerde brug ingevaren en verder afgewerkt.

Timing

  Tijdslijn Eigenbilzen

  De voorbereiden de werkzaamheden – verleggen nutsleidingen, rooien bomen en struiken - starten in het najaar van 2017.

  De daadwerkelijke bouw van de brug op het terrein is gepland vanaf maart 2019.

  Mijlpalen

  • Afbraak bestaande brug: 3 maart 2019 (streefdatum)
  • Invaren nieuwe brug: 25 augustus 2019 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 27 november 2019 (streefdatum)

  Welke hinder?

  Door de onderbreking van de brug is er enkele maanden geen dwarsend verkeer over het Albertkanaal mogelijk. Om deze onderbrekingen op te vangen, zijn er omleidingen uitgewerkt voor de verschillende vervoersmiddelen.

  De onderbreking van brug 7 valt gedeeltelijke samen met de onderbreking van de naastliggende brug 8 in de Zutendaalweg (N730) in Zutendaal.

  Overlap onderbrekingen BR07 & BR08

  • BR07 van 26/02/2019 tot en met 27/11/2019
  • BR08: van 4/10/2018 tot en met 7/06/2019
  • Overlapperiode: van 26/02/2019 tot 7/06/2019 (*)

  (*) Dit zijn richtdatums. Deze kunnen nog wijzigen na uitwerken detailplanning van de werf. De uiteindelijke data communiceren we via deze website van zodra beschikbaar.

  Bij het uitwerken van de omleidingen is ervoor gezorgd dat de omleidingen voor de ene brug nooit over de andere brug lopen.

  Gemotoriseerd verkeer

  Verkeer op grote afstand

   

  omleiding autoverkeer eigenbilzen

  Het verkeer over grote afstand (Bilzen >< Lanaken) wordt omgeleid via de N730 (Sint-Jorisstraat) > Abbendaal > N2 > N78 > Kompveldstraat of Neergellikerstraat.

  Lokaal verkeer

  Het lokalen verkeer volgt een omleiding via de Zangerheidestraat > Lochtstraat > Dorpstraat > Mopertingenstraat > N2 > N78 > Kompveldstraat > Wijerdij

  Openbaar vervoer

  Route 20a van De Lijn loopt over brug 7. De Lijn werkt nog aan een concrete omleiding. We communiceren die zo snel mogelijk.

  Fietsers

  • De brugonderbreking heeft vooral impact op de routes naar de provinciale school in Munsterbilzen.
   • Fietsende scholieren volgen de fietsomleiding of gebruiken het openbaar vervoer.
  • Beperkte impact voor fietsroutes naar Lanaken.

  Hoofdweg

  Fietsverkeer over de Hoefaertweg moet het Albertkanaal oversteken via brug 6 (Wijerdijk).

  Jaagpaden

  • De jaagpaden blijven zoveel mogelijk in dienst. Dit dankzij:
   • Aanleg tijdelijke verhardingen
   • Gebruik van doorrijdcontainers
  • Bij onderbreking van het jaagpad op rechteroever is er een omleiding via de Boonakkerstraat.
  • Bij onderbreking van het jaagpad op linkeroever is er een omleiding via Vossenkuilstraat of Litsebeek > Zangersheide > dienstweg
  omleidingen jaagpaden eigenbilzen

  Omwonenden

  De bewoners aan de noordzijde blijven bereikbaar via de Kanaaldijkstraat

  Fauna & flora

  • Rooiwerken worden buiten het broedseizoen en buiten de winterslaap van de vleermuizen uitgevoerd
  • Bijzonder aandacht voor nestvoorzieningen voor de zwaluw, dit in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos.
  • Indien tijdens het broedseizoen van de zwaluw geen nestmogelijkheid is op de bestaande of nieuwe brug, wordt in de directe omgeving een zwaluwtoren geplaatst.
  • Bijzondere aandacht om geluidshinder te beperken, zo worden in het broedseizoen t.h.v. gevoelige gebieden (bv vogelrichtlijn gebied) voor de fundering van de brug schroefpalen in plaats van heipalen toegepast.
  • Er worden in de directe nabijheid nestvoorzieningen voor vogels en vleermuizen voorzien.
  • Daar waar er een verhoogt risico is opdat dieren in het kanaal terechtkomen worden bij het vernieuwen van de kanaaloever fauna uitstapplaatsen voorzien (dieren kunnen hierlangs vlotter uit het kanaal)

   

  Laatste nieuws

  Top