Brug Eigenbilzen

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

locatieplan brug eigenbilzen

Wat houden de werken in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een hoofdoverspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt, de aanbruggen hebben elk een overspanning van 22,5 m. De hoofdoverspanning en de aanbruggen overspannen naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden.

Bij de heraanleg van de Hoefaertweg wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.

Op de linkeroever wordt de Vossenkuilstraat als fietsverbinding tussen het jaagpad en de Hoefaertweg ingericht. De Vossenkuilstraat krijgt aan de noordzijde een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van de kruising van de Hoefaertweg met de Vossenkuilstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers onder de vorm van een middengeleider. Met de vernieuwing van de brug worden de fietsoversteek en de aanzet in de Vossenkuilstraat gerealiseerd, aansluitend zal de Stad Bilzen het fietspad in de Vossenkuilstraat doortrekken tot aan het jaagpad.

Op de rechteroever wordt er geen afzonderlijke fietsverbinding tussen de fietspaden langs de Hoefaertweg en het jaagpad voorzien.

Zowel op linker- als op rechteroever worden aan beide zijden van de brug trappen met een fietsgoot voorzien die de fietspaden langs de Hoefaertweg verbinden met de jaagpaden.

grondplan brug eigenbilzen

Klik hier voor een vergrote weergave van het grondplan. Het laden kan even duren.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?

De voorbereidende werken starten al in september 2017. Deze werken hebben echter geen directe impact voor omwonenden of op het doorgaand verkeer. Mogelijk zal er plaatselijk wat hinder zijn ten gevolge van deze kabel- en leidingwerken t.h.v. bermen of jaagpaden, maar doorgang blijft over het algemeen mogelijk.
In het voorjaar van 2018 starten de werken voor de kanaalverbreding, ook dan is de impact voor het verkeer eerder beperkt. Alle verbindingen blijven in dienst.
Vanaf het voorjaar van 2019 starten de grootschalige werken waarbij de Hoefaertweg onderbroken en omgeleid wordt, dit voor een periode van circa 8,5 maanden.
Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er meer concrete communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

Voor het gemotoriseerd verkeer (inclusief openbaar vervoer) worden bij de onderbreking van de Hoefaertweg omleidingen voorzien via de N2 en de N77 voor de oost-westrelaties en via de N730 en de N78 of de Kompveldstraat voor de kruising van het Albertkanaal.

Tijdens de bouw van de nieuwe brug vervalt de fietsverbinding over de Hoefaertweg. Hier worden de naastgelegen bruggen over het Albertkanaal, die via de jaagpaden bereikbaar zijn, ingeschakeld als omleiding.

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

  • De duur van onderbrekingen wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
  • Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbruikpuin, grond) via binnenschip.
  • Groot wegtransport buiten de spits.
  • Fietsomleidingen van kern naar kern.
  • Gegarandeerde doorgang langs montageterreinen, voornamelijk jaagpad.
  • Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag indien nodig.
Top