Bemanning

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften:

Dienstboekje

Met uitzondering van de bestuurder dient elk bemanningslid in het bezit te zijn van een persoonlijk dienstboekje. Het dienstboekje bevat enerzijds gegevens van algemene aard zoals medische verklaringen en de bekwaamheid van de houder en anderzijds de specifieke gegevens betreffende de afgelegde reizen.

De bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens van algemene aard en voor de afstempeling ter controle. Hiervoor kan zij vragen om het vaartijdenboek, uittreksels ervan of andere geschikte documenten voor te leggen.

Enkel reizen recenter dan 15 maanden kunnen afgestempeld worden.

Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, dient de houder het dienstboekje af te geven aan de bestuurder van het schip. Het dienstboekje moet minstens éénmaal per jaar worden afgestempeld door een bevoegde autoriteit.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het regelmatig invullen en de bewaring van het dienstboekje. Hij moet het op vraag van de houder terug kunnen geven. In Vlaanderen dient het dienstboekje, volledig ingevuld en afgestempeld, voorgelegd te worden als bewijs van de vereiste diensttijd voor het verkrijgen van een vaarbewijs of een Rijnpatent.

Aanvraag

Het dienstboekje wordt aangekocht in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten van het dienstboekje vindt u hieronder terug onder de rubriek ‘Verkooppunten’.

Voorwaarden

Wanneer u voor de eerste maal als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt, dient u:

 • lichamelijk en psychisch geschikt te zijn bevonden. De geschiktheid moet worden aangetoond door een medische verklaring opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum;
 • uw dienstboekje te laten valideren.

Validering

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of in het buitenland het dienstboekje zou kunnen valideren, dient u de volgende stukken voor te leggen:

 • het dienstboekje. Vergeet ook niet uw oud dienstboekje voor te leggen indien u er één heeft;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een medische verklaring, opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum. De verklaring mag ten hoogste 3 maanden oud zijn in het geval het de validering van het eerste dienstboekje betreft. De medische verklaring dient niet te worden voorgelegd indien u houder bent van een Rijnpatent of van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs.

De validering gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Afstempeling

Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of het buitenland de gedane reizen in het dienstboekje zou kunnen afstempelen, dient u de volgende stukken voor te leggen:

 • het dienstboekje;
 • de vaartijdenboeken of ten minste een kopie hiervan.

De afstempeling gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Prijs
Validatie en afstempeling door het binnenvaartloket: € 13

Contact
Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Openingsuren

Merk op dat voor de periode van 2 mei tot 30 juni het Binnenvaartloket open is op volgende uren en locaties.

Maandag: 8.30u tot 11.30u te Schoten 
Dinsdag: 8.30u tot 11.30u te Schoten
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)
Vrijdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)

Het loket zal niet open zijn in de namiddag of feestdagen, ook niet op afspraak.
Het Binnenvaartloket is gesloten op onderstaande dagen:

 • 14 mei
 • 17 mei
 • 3 juni t.e.m. 5 juni

Meer informatie kan u terugvinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

Wetgeving

Verkooppunten

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top